Kerkenraad

De Kerkenraad is het dagelijks bestuur van de plaatselijke kerk en wordt benoemd door de kerkelijke gemeente. Het bestuur bestaat uit ouderlingen en diakenen en zij worden voor een periode van vier jaar in het ambt bevestigd. Het ledenaantal van de kerk bepaalt de behoefte aan het aantal ambtsdragers. De functies zijn onderverdeeld zoals de kerkorde van de PKN dit voorschrijft:
Voorzitter
Scriba
Wijkouderlingen
Diakenen
Ouderling-kerkrentmeesters


Momenteel bestaat onze kerkenraad uit zes ouderlingen en twee diakenen.
We vergaderen eenmaal per maand, zo mogelijk overdag.